Ochrona danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest     JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

Pani/Pana dane osobowe:

  • Będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji kontaktu w spawie, której się Pani/Pan z nami kontaktuje Podstawą prawną do przetwarzania Pani/ Pana danych jest zgoda udzielona na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
  • Będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy w której Pani/Pan się z nami kontaktuje;
  • Będą przetwarzanie przez upoważnionych pracowników spółki, w tym uczestniczących w ustaleniach z Panią/Panem związanych z realizacją sprawy, oraz przez podmioty (pracowników tych podmiotów), którym spółka powierzy przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych;
  • Mogą być przekazywane podmiotom wspierającym działalność spółki, z którymi spółka podpisała stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem należy realizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: iod@serwer1846452.home.pl lub pocztą tradycyjną na adres: JT S.A., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111.

Informacja o inspektorze danych osobowych:
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Robert Cielma, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  • E-mail: iod@serwer1846452.home.pl
  • Tel.: 604 120 838