KARIERA

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl
W temacie maila prosimy podać nazwę stanowiska.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

SIEDZIBA FIRMY JT S.A.
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA, WOJ. MAZOWIECKIE

Specjalista ds. Systemów Zarządzania

Miejsce pracy: Warszawa Białołęka

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

 • Opracowywanie i wdrażanie do stosowania dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm
 • Współpraca przy optymalizacji wewnętrznych procesów biznesowych
 • Przeglądy i aktualizacja dokumentacji dotyczącej Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz tworzenie raportów z audytów
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z procedur wewnętrznych
 • Inicjowanie działań korygujących i doskonalących wobec systemu zarządzania oraz badanie efektywności tych działań
 • Przygotowywanie danych do raportu z przeglądu zarządzania
 • Wypełnianie ankiet i kwestionariuszy Klientów dotyczących współpracy
 • Prowadzenie rejestru i analiza reklamacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego, preferowane z zakresu inżynierii jakości, zarządzania jakością lub pokrewne
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomości norm ISO, w szczególności 9001, 14001, 45001
 • Doświadczenia w przeprowadzaniu audytów, znajomości wymagań normy ISO 19011
 • Bardzo dobrej obsługi komputera a w szczególności programów takich jak MS Word, MS Excel, PowerPoint
 • Mile widziana znajomość standardów zarządzania projektami
 • Komunikatywności oraz inicjatywy w działaniu
 • Gotowości do sporadycznych podróży służbowych
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Zaangażowania w pracę, sumienności i skrupulatności
 • Umiejętności pracy w zespole, uczciwości, wielozadaniowości
 • Prawa jazdy kat. B 

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowy system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę 
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe 
 • Przyjazną atmosferę pracy 
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie 
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

 1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. systemów zarządzania
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
 • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
 • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

 

 

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

    APLIKUJ TERAZ

    INWESTYCJE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 

    Specjalista ds. BHP

    • Miejsce pracy: Nysa, Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju  

    DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

    Opis stanowiska

    Kompleksowa obsługa w zakresie czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciw pożarową na terenie prowadzonych inwestycji, a w szczególności:

    • kontrola i doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż.,
    • kontrola warunków bhp i ppoż. w obszarze robót prowadzonych przez pracowników firmy jak i podwykonawców,
    • udział w postępowaniach powypadkowych i sporządzanie dokumentacji,
    • wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
    • koordynowanie zadań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas przygotowania i realizacji procesu budowlanego,
    • reprezentowanie firmy w zakresie stanu bhp i ppoż. w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
    • opiniowanie standardowych instrukcji bezpiecznego wykonania robót oraz instrukcji stanowiskowych,
    • opiniowanie tzw. Toolbox’ów,
    • uczestnictwo w procesie tworzenia i opiniowanie poleceń prac niebezpiecznych,
    • wykonywanie list kontrolnych dopuszczających do wykonania prac,
    • spotkania i szkolenia z personelem mającym wpływ na poprawę zarządzania bhp w firmie,
    • realizacja szkoleń bhp wstępnych i okresowych,
    • współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg normy PN-ISO 45001 ,
    • udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych audytów systemu bhp,
    • cykliczne raportowanie o stanie bhp do centrali spółki oraz do Inwestora.

      

    OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     

    • minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. BHP w branży budowlanej (mile widziane doświadczenie w branży energetycznej, przemysłowej, paliwowej),
    • certyfikat auditora wewnętrznego BHP wg normy PN-ISO 45001,
    • bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
    • znajomość pakietu Microsoft Office,
    • podstawowej znajomość j. angielskiego,
    • skrupulatność i sumienność w wykonywaniu zadań,
    • odporność na stres,
    • komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej,
    • dyspozycyjność,
    • prawo jazdy kat. B.

    OFERUJEMY:

    • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
    • Dodatkowy system premiowy 
    • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
    • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
    • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
    • Dofinansowanie karty sportowej
    • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
    • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją

     

    Prosimy o dopisanie klauzuli:

    Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

    APLIKUJ TERAZ

    Specjalista ds. kontroli jakości

    • Miejsce pracy: Jaworzno woj. śląskie oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju  

    DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     

    • Kontrola prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych
    • Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych prac
    • Ocena zgodności wykonania urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych z przepisami Dyrektyw oraz przepisów krajowych
    • Bieżąca analiza projektów , standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac
    • Opracowywanie dokumentów służących dopuszczeniu JT S.A. do realizacji prac na realizowanych zadaniach
    • Udział w odbiorach wykonywanych prac, próbach i testach
    • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
    • Bieżąca współpraca z Kierownictwem budowy, przedstawicielami Inwestora i Nadzoru

     

    OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     

    • Doświadczenia pozyskanego w trakcie realizacji budowy urządzeń ciśnieniowych/ infrastruktury paliwowej, obiektu technologicznego lub konstrukcji stalowych na stanowisku: Kontroler Jakości/ Technolog/ Spawalnik/ Inżynier Budowy/ Kierownik Robót – warunek konieczny
    • Znajomości systemów zarządzania ISO 9001, ISO 3834-2 oraz normy PN-EN 1090.
    • Mile widziane uprawnienia w jednej z metod badań nieniszczących np.VT-2, PT-2,
    • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
    • Mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (mechanika i budowa maszyn/ inżynieria materiałowa/ spawalnictwo/ inżynieria produkcji)
    • Mile widziana znajomość programu AUTO CAD
    • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
    • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
    • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
    • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
    • Prawa jazdy kat. B 
    • Motywacji do pracy
    • Gotowości do wyjazdów
    • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

    OFERUJEMY:

    • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
    • Dodatkowy system premiowy 
    • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
    • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: badań nieniszczących, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera / Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości itd. )
    • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
    • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
    • Dofinansowanie karty sportowej
    • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
    • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
    • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     

    Prosimy o dopisanie klauzuli:

    Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

    APLIKUJ TERAZ

    Kontroler Jakości

    • Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

    DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     

    • Kontrola jakości prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych
    • Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych prac
    • Ocena zgodności wykonania urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych z przepisami Dyrektyw oraz przepisów krajowych
    • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac  
    • Opracowywanie dokumentów służących dopuszczeniu JT S.A. do realizacji prac na realizowanych zadaniach
    • Udział w odbiorach wykonywanych prac, próbach i testach
    • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
    • Bieżąca współpraca z Kierownictwem Budowy, przedstawicielami Inwestora i Nadzoru 

    OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     

    • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
    • Wykształcenia średniego
    • Mile widziane doświadczenie pozyskane w trakcie realizacji budowy urządzeń ciśnieniowych / infrastruktury paliwowej, obiektu technologicznego lub konstrukcji stalowych na stanowisku: Kontroler Jakości / Technolog / Spawalnik / Inżynier Budowy / Kierownik Robót
    • Mile widziana znajomość systemów zarządzania ISO 9001, ISO 3834-2 oraz normy PN-EN 1090
    • Mile widziane uprawnienia w jednej z metod badań nieniszczących np. VT-2, PT-2
    • Mile widziana znajomość programu AUTO-CAD
    • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
    • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
    • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
    • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
    • Wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikatywności
    • Prawa jazdy kat. B
    • Motywacji do pracy
    • Gotowości do wyjazdów

    OFERUJEMY:

    • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
    • Dodatkowy system premiowy 
    • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej 
    • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: badań nieniszczących, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera / Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości itd. ) 
    • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe 
    • Opiekę medyczną w prywatnej placówce 
    • Dofinansowanie karty sportowej 
    • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie 
    • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją 
    • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Inżynier Budowy

     • Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych, dotyczących wykonywanych prac
     • Nadzorowanie zadań na budowie powierzonych przez Kierownika Budowy/Robót
     • Kontrola i rozliczanie czasu pracy ludzi i sprzętu własnego lub/i podwykonawców
     • Kontrola poprawności i terminowości wykonywanych prac oraz ich odbiór
     • Uczestniczenie w opracowywaniu planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych dla realizowanych zadań
     • Nadzorowanie zużycia materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
     • Raportowanie do Kierownika Budowy/Robót zaawansowania prac z nadzorowanych odcinków robót
     • Tworzenie dokumentacji powykonawczej

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Wykształcenia wyższego kierunkowego (inżynieria środowiska/inżynieria wod. Kan/ gazownictwo/budownictwo)
     • Bardzo dobrej znajomość MS Office
     • Mile widziana znajomość programu AUTO CAD
     • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
     • Prawo jazdy kat. B
     • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Warszawa oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
     • Dodatkowy system premiowy 
     • Możliwość rozwoju zawodowego
     • Uczestnictwo w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej
     • Przyjazną atmosferę pracy
     • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
     • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
     • Dofinansowanie do karty sportowej
     • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie.                                               Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Monter

      

     • Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • obróbka elementów stalowych i przygotowanie ich do dalszych procesów technologicznych
     • przygotowywanie armatury do montażu
     • montaż orurowania i armatury
     • montaż elementów infrastruktury gazowniczej
     • miejscem wykonywania pracy jest Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • doświadczenie min. 1 rok w montażu zewnętrznych sieci gazowych/ropociągowych/ciepłowniczych
     • mile widziane prawo jazdy kat. B
     • mile widziane posiadanie uprawnienia energetyczne grupy 3 E
     • bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w wykonywane obowiązki

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy
     • Dofinansowanie do karty sportowej
     • Możliwość rozwoju zawodowego
     • Możliwość udziału w szkoleniach zawodowych na dodatkowe uprawnienia
     • Przyjazną atmosferę pracy
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
     • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Kierownik robót konstrukcyjnych

     • Miejsce pracy: woj. Mazowieckie – Warszawa, Białołęka i woj. Opolskie – Nysa

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Realizacja projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym i przemysłowym, stacje gazowe oraz gazociągi wysokiego ciśnienia.
     • Sprawowanie stałej kontroli oraz bieżącego nadzoru nad procesem realizacji robót konstrukcyjnych;
     • Rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań;
     • Optymalizacja kosztów prowadzonych inwestycji
     • Odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z harmonogramem robót
     • Nadzór nad dokumentacją kontraktową
     • Współpraca przy przygotowywaniu ofert przetargowych
     • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na terenie budowy

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
     • Mile widziane doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym udziale w realizacji projektów z zakresu budownictwa przemysłowego w charakterze Kierownika Robót Konstrukcyjnych
     • Prawo jazdy kat. B
     • Mile widziane świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupie 1, 2 i 3
     • Gotowości do wyjazdów służbowych – miejscem wykonywania pracy są budowy na terenie całego kraju

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy
     • Możliwość rozwoju zawodowego
     • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
     • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie
     • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Specjalista ds. administracyjnych

     • Miejsce pracy: Nysa woj. Opolskie

       

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Ogólna organizacja funkcjonowania biura
     • Koordynacja obiegu dokumentów
     • Rozliczanie noclegów pracowników
     • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
     • Obsługa kadrowa pracowników budowy
     • Rozliczanie i opisywanie faktur zakupowych
     • Realizacja zadań administracyjno-biurowych
     • Współpraca z innymi działami firmy

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Wykształcenia średniego
     • Doświadczenia na podobnym stanowisku min. 1 rok
     • Bardzo dobrej znajomość MS Office (szczególnie Excel)
     • Wiedzy z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
     • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
     • Prawa jazdy kat. B
     • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
     • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań
     • Wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikatywnych

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy.
     • Możliwość rozwoju zawodowego
     • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę 
     • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
     • Przyjazną atmosferę pracy
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
     • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Magazynier

     Miejsce pracy: Nysa woj. Opolskie

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Nadzór nad gospodarką magazynową budowy
     • Przyjmowanie materiałów od dostawców
     • Wydawanie materiałów na budowę
     • Rozliczenia wewnętrzne
     • Zakupy drobnych materiałów, sprzętów, narzędzi itp.
     • Odpowiedzialność za dobry stan techniczny powierzonych materiałów, narzędzi, sprzętu itp.
     • Prowadzenie dokumentacji magazynowej
     • Bieżąca kontrola stanów magazynowych
     • Wydawanie i przyjmowanie elektronarzędzi

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Doświadczenia na podobnym stanowisku minimum 2 lata
     • Ogólnej znajomości zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej
     • Mile widziana znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel)
     • Prawa jazdy kat. B
     • Bardzo dobrej organizacja pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki
     • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy
     • Możliwość rozwoju zawodowego 
     • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce.
     • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie.
     • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją .
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Operator dźwigu bocznego

      

     Miejsce pracy: Cała Polska

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Obsługa dźwigu bocznego
     • Dbałość o powierzony sprzęt

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Posiadanie wymaganych uprawnień
     • Doświadczenie minimum 2 lata
     • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
     • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki
     • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy
     • Możliwość rozwoju zawodowego 
     • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce.
     • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie.
     • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją .
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Operator Koparki

     Miejsce pracy: cała Polska

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Obsługa koparek gąsienicowych i kołowych
     • Dbałość o powierzony sprzęt

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Uprawnienia na koparki klasy I
     • Doświadczenie minimum 2 lata
     • Umiejętność logicznego myślenia – przewidywanie i unikanie zagrożeń
     • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, zaangażowanie w wykonywane obowiązki
     • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Jaworzno oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy
     • Możliwość rozwoju zawodowego
     • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
     • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie
     • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     Pracownik ogólnobudowlany

     Miejsce pracy: Jaworzno oraz cała Polska

     DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

     • Podstawowe prace budowlane: kopanie, izolowanie, szlifowanie
     • Praca przy odwodnieniach wykopów budowlanych
     • Praca przy układce rurociągu
     • Wykonywanie prac ogólnobudowlanych i porządkowych na terenie bazy
     • Miejscem wykonywania pracy są zorganizowane budowy na terenie całego kraju

     OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

     • Doświadczenia w pracach na budowie
     • Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy
     • Chęci do pracy i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
     • Mile widziane prawo jazdy kat. B

     OFERUJEMY:

     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
     • Dodatkowy system premiowy
     • Możliwość rozwoju zawodowego
     • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
     • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
     • Możliwość skorzystania z karty sportowej i ubezpieczenia na życie
     • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
     • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach

     Prosimy o dopisanie klauzuli:

     Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@jtsa.pl lub za pomocą przycisku:

     APLIKUJ TERAZ

     INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

     Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.

     1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@serwer1846452.home.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
     2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy.
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
     4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
     5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
      • zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
      • zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
     6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
      • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
      • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
      • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
      • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
     7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
     8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).