Strategia podatkowa

Zgodnie z art. 27c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), JT Spółka Akcyjna (dalej: „JT S.A.” lub „Spółka”) obowiązana jest do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy (dalej: „Informacja”).

Celem sporządzenia niniejszej Informacji jest wypełnienie obowiązku ustawowego oraz przedstawienie najważniejszych danych podatkowych Spółki. W ramach Informacji, JT S.A. wskazuje również zasady i wartości, jakimi kieruje się przy planowaniu podatkowym i zarządzaniu ryzykiem podatkowym.