Aktualności

< BUDOWA GAZOCIĄGU PO 12 MIESIĄCACH PRAC
17.04.2018

VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego - Łódź 05-07 kwietnia 2018


W dniach 05 - 07 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbył się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Spółkę JT reprezentowali Prezes Marcin Tadeusiak i Prokurent Dorota Wielgos-Gromadka. 

Tematem dwudniowych obrad był: „Rynek gazu ziemnego w Polsce – kierunki rozwoju”. W trakcie sesji tematycznych szerzej omówione zostały: kierunki rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce, kwestie dotyczące bezpieczeństwa technicznego
w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców oraz regulacje prawne w branży gazowniczej.

Kongres podsumowało przyjęcie postulatów przedstawicieli branży gazowniczej, skierowanych do administracji rządowej.

Kluczowy zgłoszony przez delegatów Kongresu postulat dotyczył wypracowania polityki energetycznej państwa opartej nie tylko o realne prognozy, uwzględniające specyfikę branży gazowniczej ale również, określone długofalowo cele, sformułowane wspólnie ze środowiskiem gazowniczym. Niezwykle ważne jest przy tym by administracja rządowa była partnerem zarówno małych, średnich i dużych firm branży gazowniczej, świadomym problemów, z jakimi ten sektor gospodarki się boryka.
 

Mając na uwadze powyższe delegaci jasno formułowali postulaty skierowane zarówno do Ministerstwa Energii jak i Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie stworzenia zapisów regulacyjnych, które - porządkując sferę prawną w zakresie zapisów umownych -pozwolą zlikwidować utrudnienia w realizacji inwestycji rynku gazu ziemnego.

Kolejny zgłoszony postulat dotyczył potrzeby uregulowań inwestycji liniowych celu publicznego poprzez  likwidację barier inwestycyjnych. Służyć temu ma reaktywacja działań na rzecz uchwalenia prawa gazowego, które poprzez wprowadzenie kompleksowych zapisów, w znaczący sposób uprościłoby funkcjonowanie całej branży.
 Zniesienie akcyzy na LNG i CNG – jako kolejny postulat branży - umożliwiłoby wykorzystywanie w większym zakresie tego rodzaju paliwa, wpisując się tym samym w strategię rządową dotyczącą walki ze smogiem poprzez rozwój elektro- i gazomobilności.

 Ostatni zgłoszony przez uczestników Kongresu postulat dotyczył wsparcia dla badań i rozwoju innowacji w dziedzinie gazownictwa.

więcej informacji na temat Kongresu:

http://www.igg.pl/node/272